ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Οι υποψήφιοι των εξετάσεων «FIT 1» και «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch» συμμετέχουν στο γραπτό ή/και στο προφορικό μέρος της εξέτασης που διεξάγεται στο συγκρότημα της σχολής στην Κάντζα.
 • Σε περίπτωση αναιτιολόγητης μη προσέλευσης στις εξετάσεις τα καταβληθέντα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις λόγω ασθενείας, ο κηδεμόνας του υποψηφίου μπορεί εντός πέντε ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από επίσημη βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο υποψήφιος εξετάζεται κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο καταβάλλοντας διοικητικό τέλος 15€ (είτε για «FIT 1» είτε για «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch»).
 • Υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες έχουν στη διάθεσή τους 50% επιπλέον χρόνο στο γραπτό μέρος της εξέτασης. Για να τύχουν αυτής της διευκόλυνσης, πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής πρόσφατη σχετική βεβαίωση κάποιου επίσημου φορέα.
 • Κάθε υποψήφιος πρέπει την ημέρα των εξετάσεων να έχει μαζί του: α) την Πρόσκληση Συμμετοχής στις εξετάσεις και β) επίσημο αποδεικτικό έντυπο με φωτογραφία (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας κτλ.) για την επιβεβαίωση των στοιχείων του. Φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές.
 • Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητό τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
 • Οι απαντήσεις σημειώνονται στα ειδικά απαντητικά έντυπα μόνο με μαύρο ή μπλε στυλό. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιών ή διορθωτικού (blanco).
 • Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει υποψηφίους που θα επιχειρήσουν να αντιγράψουν, να συνεργαστούν ή να παρενοχλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Στην προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε εξάδες (FIT 1) ή δυάδες (Zertifikat A2 Fit in Deutsch), οι οποίες συγκροτούνται τυχαία με ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 30 (για το δίπλωμα «FIT 1») ή 45 στο γραπτό και 15 στο προφορικό μέρος (για το δίπλωμα «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch»). Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις «FIT 1» ή και στα δύο μέρη της εξέτασης «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch» ο υποψήφιος επανεξετάζεται υποχρεωτικά και στα δύο μέρη της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε  περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch» ο υποψήφιος επανεξετάζεται σε μία από τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους και όχι αργότερα μόνο στο μέρος στο οποίο απέτυχε.
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται πέντε εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων και αναρτώνται τόσο στη Γραμματεία της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Κάντζα, όσο και στην ιστοσελίδα τού Ινστιτούτου Goethe.
 • Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα Διπλώματά τους περί τα τέλη Σεπτεμβρίου (για την εξεταστική περίοδο Μαϊου) ή Ιανουαρίου (για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου) από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή (καθημερινά 09:00 έως 14:00) προσκομίζοντας την Πρόσκληση Συμμετοχής ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Στους επιτυχόντες που διαμένουν εκτός νομού Αττικής, το Δίπλωμα αποστέλλεται κατόπιν συνεννόησης ταχυδρομικά χωρίς επιβάρυνση. Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής με courier με επιβάρυνση τού ενδιαφερομένου, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (210 6042720).
 • Σε περίπτωση υποβολής ομαδικής δήλωσης, τόσο οι Προσκλήσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις όσο και τα διπλώματα αποστέλλονται με κούριερ στη διεύθυνση του Σχολείου, Φροντιστηρίου κτλ. και παραδίνονται με δική τους φροντίδα στους υποψήφιους.
 •  Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματος, δεν εκδίδεται αντίγραφο, παρά χορηγείται βεβαίωση με τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τον τόπο και χρόνο της εξέτασης και το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.